รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระดับความพึงพอใจ
1.โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ              มาก
2.แบบประเมินความพึงพอใจโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
มาก