การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี


-- การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 --


ประจำปีเครื่องราชฯราชกิจจานุเบกษาวันประกาศหน่วยงาน
2549ชั้นต่ำกว่าเล่ม123 ตอนที่ 14ข27 มิ.ย.49มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สายสะพาย  เล่ม123 ตอนที่ 14ข27  มิ.ย.49ลูกจ้างประจำ
  เล่ม123 ตอนที่ 14ข 27  มิ.ย.49สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
  เล่ม124 ตอนที่ 10ข25  มิ.ย.50มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     
 2550ชั้นต่ำกว่าเล่ม12 ตอนที่ 13ข25  มิ.ย.51มหาวิทยาลัยนเรศวร    
 สายสะพายเล่ม12 ตอนที่ 13ข25  มิ.ย.51ลูกจ้างประจำ
  เล่ม12 ตอนที่ 13ข  25  มิ.ย.51สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
     
 2551ชั้นต่ำกว่า    เล่ม126 ตอนที่ 11ข15 ส.ค.52 มหาวิทยาลัยนเรศวร     
 สายสะพาย เล่ม126 ตอนที่ 11ข  15 ส.ค.52ลูกจ้างประจำ 
  เล่ม126 ตอนที่ 11ข     15 ส.ค.52สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
     
 2552ชั้นต่ำกว่า    เล่ม 127 ตอนที่ 6ข6 มิ.ย.53มหาวิทยาลัยนเรศวร       
 สายสะพายเล่ม 127 ตอนที่ 6ข  6 มิ.ย.53สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ        
     
 2553ชั้นต่ำกว่า    เล่ม128 ตอนที่ 16ข28 ส.ค.54มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 สายสะพาย  เล่ม128 ตอนที่ 16ข28 ส.ค.54พนักงานราชการ
  เล่ม128 ตอนที่ 16ข  28 ส.ค.54  ลูกจ้างประจำ    
  เล่ม128 ตอนที่ 16ข28 ส.ค.54สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ  
 2554   เล่ม 129 ตอนที่ 24ข27 มิ.ย.55มหาวิทยาลัยพะเยา
2555 เล่ม 130 ตอนที่ 16ข14 ก.ค. 56มหาวิทยาลัยพะเยา
  เล่ม 130 ตอนที่ 16ข14 ก.ค. 56มหาวิทยาลัยพะเยา
2556 เล่ม 131 ตอนที่ 11ข15 พ.ค. 57พนักงานราชการ
  เล่ม 131 ตอนที่ 11ข15 พ.ค. 57มหาวิทยาลัยพะเยา
2557 เล่ม 132 ตอนที่ 17ข 2 มิ.ย. 58มหาวิทยาลัยพะเยา
2558  เล่ม 133 ตอนที่ 14ข  30 พ.ค. 59มหาวิทยาลัยพะเยา
2560
เล่ม 134 ตอนที่ 52ข
16 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยพะเยา