054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

ประวัติความเป็นมา กองการเจ้าหน้าที่

   กองการเจ้าหน้าที่ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ซึ่งเดิมชื่อว่าสำนักงานบริหาร ซึ่งใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการรับ – ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และบริการให้ข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยาด้วย และในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ทำการย้ายที่ตั้งจากที่ทำการชั่วคราว (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) มายังที่ตั้งถาวร ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

             ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น  2 สำนักคือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ โดยที่ส่วนงานบริการกลางอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

               ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยส่วนงานบริการกลาง (ส่วนงานบริหารกลาง ) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและขายของที่ระลึก

          จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาใหม่ ตามมติสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 137(4/255 ) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว  และสอดคล้องกับภารกิจ จากเดิม 9 หน่วยงาน ปรับเป็น 12 หน่วยงาน ดังนี้

1. ส่วนงานบริการกลาง

2. ส่วนนโยบายและแผน

3. ส่วนงานกิจการนิสิต

4. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

5. ส่วนงานอาคารสถานที่

6. ส่วนงานบริการการศึกษา

7. ส่วนงานห้องสมุด

8. ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

9. ส่วนงานปฏิบัติการ

10. ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11. ส่วนงานคลังและพัสดุ

12. ส่วนงานบริการวิชาการจังหวัดเชียงราย

และในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 กอง 3 ศูนย์ และ 1 สำนักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ดังนี้

1. กองกลาง

2. กองการเจ้าหน้าที่

3. กองกิจการนิสิต

4. กองคลัง

5. กองแผนงาน

6. กองอาคารสถานที่

7. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

8. กองบริการการศึกษา

9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

            12. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

          โดยกองการเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และกองการเจ้าหน้าที่ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานธุรการ,งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ,งานสวัสดิการบุคลากร,งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม,งานนิติการ,งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง   งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน, งานสภาพนักงาน และงานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 
ชื่อหน่วยงาน  

(ภาษาไทย)                กองการเจ้าหน้าที่

(ภาษาอังกฤษ)             Division of Personnel

 ˜  วิสัยทัศน์

          ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

˜  ปรัชญา 

          เต็มใจให้บริการ  ปฏิบัติงานด้วยใจ  ฉับไวทันเวลา  มุ่งพัฒนาบุคลากร

˜  พันธกิจ

          มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์

˜  ภารกิจหลัก

กองการเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยทางด้านระบบบริหารที่จะต้องมีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 9 หน่วยงานคือ งานธุรการ, งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ, งานสวัสดิการบุคลากร, งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม, งานนิติการ, งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง   งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน, งานสภาพนักงาน และงานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว   โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกษียณอายุ ลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำสถิติข้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูลบุคลากร และดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทุนการศึกษาและฝึกอบรมงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

3. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานธุรการ รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและงานธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล งานเบิก –จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา

4. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานนิติการซึ่งประกอบด้วยงานด้านนิติกรรม-สัญญา งานวินัย และงานคดีและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

5. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การจ้าง การเลื่อนระดับ การจัดทำกรอบอัตรากำลัง การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การสับเปลี่ยนอัตรา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน  และการลาออกของพนักงาน

6. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด

7. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานสภาพนักงาน ดำเนินการประสานงาน ในการเลือกตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน การรวบรวมข้อมูล ประสานงานในเรื่องการร้องเรียนต่อสภาพนักงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการติดตามการดำเนินงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  พนักงานจัดทำสถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสภาพนักงาน

8. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรประจำตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล ทำการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะและ ประสานการจัดสวัสดิการ กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

˜  โครงสร้างและการจัดองค์กรและการบริการงาน

          เพื่อให้การดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่เป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และกองการเจ้าหน้าที่ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

3. งานสวัสดิการบุคลากร

4. งานนิติการ

5. งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม

6. งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

7. งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

8. งานสภาพนักงาน

9. งานติดตามและประเมินผล