การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดี
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง