HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพร คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา


รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วย ความอบอุ่นและเรียบง่าย เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
HR