HR ACTIVITY

เปิดแล้วหน่วยเสนอชื่อล่วงหน้า เสนอชื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์


มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ หน่วยเสนอชื่อล่วงหน้า กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาปฏิบัติงาน กรณีไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เสนอชื่อในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้
HR