HR ACTIVITY

ม.พะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ รศ. ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว เข้ารับมอบค่าตอบแทน จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงโต สังกัด คณะศิลปศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าว /ภาพ : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
HR