HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี ....ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และบรรยายพิเศษในเรื่องการปฏิบัติตัว การมีคุณธรรม จริยธรรม และการอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ บรรยายในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่บุคลากรใหม่ควรรู้ และรับทราบถือปฏิบัติต่อไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว
พิชญาภา กุลเมฆ /ภาพ
HR