HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้ง อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
HR