HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บุคลากรสายบริการ R2R รุ่นที่ 5


มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บุคลากรสายบริการ R2R รุ่นที่ 5
สร้างงานวิจัย จากงานประจำ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา ....มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสายบริการ หรือผู้สนใจ ในการพัฒนางานประจำ นำมาสู่การพัฒนางานวิจัย โดยมี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอบรม R2R รุ่นที่ 5 นี้ ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน และกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำ R2R มาให้ความรู้ในการทำงานวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา และผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรม สามารถเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการทำวิจัย R2R ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการขอรับทุนสนับสนุน ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม โทรภายใน 1042

ข่าว / พราวตา ศรีวิชัย และพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ภาพ / กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR