HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว
สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสรรีรวิทยา
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
5. อาจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
HR