HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ...ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบค่าตอบแทนพิเศษและแสดงความยินดี แก่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้เข้ารับค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 10,000 บาท ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.สาวิตรี นะงอลา พนักงานสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ศิริพร แสงศรีจันทร์ พนักงานสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพยาบาล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ พนักงานสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชเวท สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ กานต์รวี ขยัน พนักงานสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
HR