HR ACTIVITY

มอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ จำนวน 9 ราย ดังนี้
โดยมีผู้ที่เข้าร่วม จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรติ เก่งกล้า
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา บัวบังใบ
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ สันพา
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชานีย์ ใจมาลัย
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์มน ธรรมไชย
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพิมล สุขวงษ์
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา ชูรัศมี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

HR