ภาพกิจกรรม > เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา


ประกาศ เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา #UPSportDay2020