054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.
ภาพกิจกรรม > ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา

ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา


วันที่ 10 มกราคม 2563

ผู้อำนวยการและบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมงาน "ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา"
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา