แบบฟอร์มใบสมัครงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
 แบบฟอร์มใบสมัครงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
 แบบฟอร์มรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ  
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานสายบริการ  
 แบบฟอร์มสัญญาลูกจ้างชั่วคราว  
 แบบฟอร์ม ใบ กม. 1
 แบบฟอร์มใบค้ำประกัน
 แบบฟอร์มรายงานตัวผู้ีรับทุน
 แบบฟอร์มรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มขอมีบัตรผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์ม Employment Contract for the foreign specialist .......
  แบบฟอร์มขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มขออนุมัติเลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
   
แบบฟอร์มสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
 แบบขอเบิกค่าที่พัก  
   
เอกสารประกอบการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2558  
 คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 แบบประเมิน (ก) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
 แบบประเมิน (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 แบบข้อเสนอการจ้าง (เฉพาะผู้ผ่านการประเมินจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบและส่งให้มหาวิทยาลัยต่อสัญญาต่อไป)  
 แบบสรุปผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้