ข้อบังคับ  /ระเบียบ / ประกาศ  
   
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ .2553   
   
     หนังสือจาก ก.พ.อ.  
           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. 2560  
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556   
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552      
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิชาการฯ (ท.11) พ.ศ. 2550     
           > การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561      
   
      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา  
          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว (New)  
          > การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ที่ ศธ 0509 (2)/ว 1263 ลว.18 ต.ค. 54)     
          > ตอบข้อหารือความหมายอาจารย์ประจำ(ที่ ศธ 0509.6(17)/11464 ลว.29 ส.ค.54)     
          > การเทียบประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   
          (น.บ.ท.) เท่ากับวุฒิปริญญาโทฯ (ที่ ศธ 05.9(2)/ 6298 ลว. 24 เม.ย. 55)     
            
     ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
     ข้อบังคับ  
          
          >ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 4)               
          > การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554               
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ พ.ศ. 2554     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554      
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555     
          > คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ศ.พิเศษ พ.ศ. 2554   
          > คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ และรศ.พิเศษ พ.ศ. 2554      
          > การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554     
          >  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศ.เกียรติคุณ พ.ศ. 2553      
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559      
   
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ     
          > คำชี้แจงและวิธีการประเมินผลการสอน   
   
       ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
          > การกำหนดเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2555     
          > หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ. 2555     
          > ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งฯ พ.ศ. 2555     
          > กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2555     
       คู่มือการขอตำแหน่ง  
           > คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    
          > Power point หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560    
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้