สรุปจำนวนผู้รับทุนและผู้ลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประจำเดือน มกราคม 2555 
   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้