สรุปอัตรากำลัง บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปี 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
ปี 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2558
ปี 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  มีนาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  เมษายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  พฤษภาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  มิถุนายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  กรกฎาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  สิงหาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  กันยายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  ตุลาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  ธันวาคม 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ปี 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556
 
ปี 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 2555  
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555  
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555    
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  เมษายน 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555  
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2555
ปี 2554
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2554 
   สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2554   
   สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
   สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554     
   สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554       
   สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้