การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การให้บริการงาน

14. มาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต