ความก้าวหน้าในสายงาน

ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ

เอกสารนำเสนอ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน โดยรองศาสตร์ ดร.เสมอ ถาน้อย

เอกสารนำเสนอ - เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

เอกสารประกอบการบรรยาย (Workshop) ใบประเมินค่างานฯ  - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งพนักงานสายบริการ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์