เอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓
 เอกสารประกอบการบรรยาย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 เอกสารประกอบการบรรยาย บลจ.ไทยพาณิชย์
 
แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน
 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
 แบบแจ้งพ้นสมาชิกภาพ
 แบบแจ้งสมาชิกโอนย้ายนายจ้างในกองทุนเดียวกัน
 แบบแจ้งสมาชิกโอนย้ายระหว่างกองทุน
 แบบแจ้งขอรับโอนสมาชิกระหว่างกองทุน
 แบบฟอร์มขอคงเงินไว้ในกองทุน
 แบบฟอร์มแจ้งขอรับเงินคงไว้ในกองทุน
 แบบขอรับเงินเป็นงวดของสมาชิกที่เกษียณอายุ
 Special Pay คงเงินและรับเงินงวด
 แบบคำขอรหัสผ่านใหม่ เข้าระบบ SCBAM PVD Online
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแผนนโยบายการลทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  แนวปฏิบัติการขอเบอกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
  กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
 แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการบำนาญ)
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ข้าราชการบำนาญ)  
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
 แบบฟอร์มการจองห้องพัก
 แบบฟอร์มการคืนห้องพัก
 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด
 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางในเขตจังหวัดพะเยา
  แบบฟอร์มขอรับรองความเสียหาย กรณีประสบอุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย
 แบบใบแจ้งเรียกสินไหมทดแทน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สำหรับบุคลากร ม.พะเยา
 กรมธรรม์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 แนวปฏิบัติเรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
 
 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวการใช้รถยนต์ รถบัสโดยสาร
 แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้