ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม > ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัย

ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัยรายละเอียดข่าว ::
ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ สร้างเครือข่าย และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านของความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว ขอขอบคุณข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  
  
  
  
  
  
  
  
  
ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่   
แก้ไขเว็บนี้