การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย 
ประจำปี  
 
ประจำปี เครื่องราชฯ ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ หน่วยงาน
2549 ชั้นต่ำกว่า เล่ม123 ตอนที่ 14ข 27 มิ.ย.49 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  สายสะพาย   เล่ม123 ตอนที่ 14ข 27  มิ.ย.49 ลูกจ้างประจำ
    เล่ม123 ตอนที่ 14ข  27  มิ.ย.49 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
    เล่ม124 ตอนที่ 10ข 25  มิ.ย.50 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         
 2550 ชั้นต่ำกว่า เล่ม12 ตอนที่ 13ข 25  มิ.ย.51 มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  สายสะพาย เล่ม12 ตอนที่ 13ข 25  มิ.ย.51 ลูกจ้างประจำ
    เล่ม12 ตอนที่ 13ข   25  มิ.ย.51 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
         
 2551 ชั้นต่ำกว่า     เล่ม126 ตอนที่ 11ข 15 ส.ค.52  มหาวิทยาลัยนเรศวร     
  สายสะพาย  เล่ม126 ตอนที่ 11ข   15 ส.ค.52 ลูกจ้างประจำ 
    เล่ม126 ตอนที่ 11ข      15 ส.ค.52 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
         
 2552 ชั้นต่ำกว่า     เล่ม 127 ตอนที่ 6ข 6 มิ.ย.53 มหาวิทยาลัยนเรศวร       
  สายสะพาย เล่ม 127 ตอนที่ 6ข   6 มิ.ย.53 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ        
         
 2553 ชั้นต่ำกว่า     เล่ม128 ตอนที่ 16ข 28 ส.ค.54 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
  สายสะพาย   เล่ม128 ตอนที่ 16ข 28 ส.ค.54 พนักงานราชการ
    เล่ม128 ตอนที่ 16ข   28 ส.ค.54   ลูกจ้างประจำ    
    เล่ม128 ตอนที่ 16ข 28 ส.ค.54 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ  
 2554     เล่ม 129 ตอนที่ 24ข 27 มิ.ย.55 มหาวิทยาลัยพะเยา
2555   เล่ม 130 ตอนที่ 16ข 14 ก.ค. 56 มหาวิทยาลัยพะเยา
    เล่ม 130 ตอนที่ 16ข 14 ก.ค. 56 มหาวิทยาลัยพะเยา
2556   เล่ม 131 ตอนที่ 11ข 15 พ.ค. 57 พนักงานราชการ
    เล่ม 131 ตอนที่ 11ข 15 พ.ค. 57 มหาวิทยาลัยพะเยา
2557   เล่ม 132 ตอนที่ 17ข  2 มิ.ย. 58 มหาวิทยาลัยพะเยา
2558   เล่ม 133 ตอนที่ 14ข  30 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ที่ งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  เบอร์โทรศัพท์ 1043
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม โทร.022809000 ต่อ122
กลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร.022809000 ต่อ426-427

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้