รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


นายสมทบ เหล็กสิงห์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

หัวหน้างานธุรการ

โทร. 1043

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร

หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

โทร. 1041

นายคะนอง ปิงเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการ

โทร. 1044

นางณิธิมา ผัดวงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา

โทร. 1042

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

โทร. 1038

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร

โทร. 1040