054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


นายสมทบ เหล็กสิงห์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

หัวหน้างานธุรการ

โทร.

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

โทร.

นายคะนอง ปิงเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร

โทร.

นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์

หัวหน้างานนิติการ

โทร.

นางณิธิมา ผัดวงศ์

หัวหน้างานทุนการศึกษาและฝึกอบรม

โทร.

นางวศิณีย์ สิริบรรสพ

หัวหน้างานบริหารตำแหน่ง แผนอัตรากำลังและติดตามประเมินผล

โทร.

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

โทร.

นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง

หัวหน้างานสภาพนักงาน

โทร.

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์

โทร.