054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


นายสมทบ เหล็กสิงห์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

หัวหน้างานธุรการ

โทร.

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร

หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

โทร.

นายคะนอง ปิงเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการ

โทร.

นางณิธิมา ผัดวงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา

โทร.

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

โทร.

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร

โทร.