054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

งานธุรการ

ติดต่อ 1043

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล

บุคลากร

นางฉัตรมาศ ผลศุภรักษ์

บุคลากร

นางสาวสุนิสา จินะโกฎิ

บุคลากร

งานทะเบียนประวัติ

ติดต่อ 1041

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นางสาวชณภิชฌา สัตย์สม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล

บุคลากร

นายนพรัตน์ จันทนาคม

บุคลากร

งานสวัสดิการบุคลากร

ติดต่อ 1043

นายคะนอง ปิงเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร

นางศิวพร โภชน์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา เชียงคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกอบแก้ว ชื่นสมพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญาภัค นิยมชัย

บุคลากร

นายนพดล อนุเคราะห์

พนักงานขับรถยนต์

นายธีระพงษ์ สุริยะ

พนักงานขับรถยนต์

นายอุเทน ทันแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์ วงค์ดาว

พนักงานขับรถยนต์

นายธนกร เชาวน์เกษม

พนักงานขับรถยนต์

นายวิทวัส สืบโม้

พนักงานขับรถยนต์

นายจรัสพงษ์ จันทร์แว่น

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพรรณ เพ็งภูงา

พนักงานขับรถยนต์

นายศักสิทธ์ ไชยกุล

พนักงานขับรถยนต์

นายอำนาจ ไชยา

พนักงานขับรถยนต์

นายกาฬสินธิ์ กันธะคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ เมืองคำ

พนักงานขับรถยนต์

งานนิติการ

ติดต่อ 1041

นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์

หัวหน้างานนิติการ

นายสุรชาติ ฟองแก้ว

นิติกร

นายเฉลิมวัฒน์ สุวรรณ

นิติกร

นางสาวอารียา อรุณรับ

นิติกร

งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม

ติดต่อ 1042

นางณิธิมา ผัดวงศ์

หัวหน้างานทุนการศึกษาและฝึกอบรม

นางสาวพราวตา ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชญาภา กุลเมฆ

บุคลากร

นางกนิษฐา รัตนพัทธยากร

บุคลากร

งานบริหารตำแหน่ง แผนอัตรากำลังและติดตามประเมินผล

ติดต่อ 1040

นางวศิณีย์ สิริบรรสพ

หัวหน้างานบริหารตำแหน่ง แผนอัตรากำลังและติดตามประเมินผล

นายจงรักไทย เปลวทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ

บุคลากร

นายอรรถพล มณเฑียร

บุคลากร

นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด

บุคลากร

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

ติดต่อ 1044

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

นางเสาวลักษณ์ มณีทิพย์

บุคลากร

นายมานพ ปันทิยะ

บุคลากร

นางสาวพิมพ์วิภา โค้วฮวด

บุคลากร

งานสภาพนักงาน

นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง

หัวหน้างานสภาพนักงาน

นางสาวศศิวิมล คำประกายสิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์

ติดต่อ 1042

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์

นายนพรัตน์ พระดวงงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอินทิรา ยารังษี

บุคลากร