งานธุรการ

ติดต่อ 1043

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

หัวหน้างานธุรการ

นางอรพรรณ จินาเฟย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

ติดต่อ 1041

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร

หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสวัสดิการ

ติดต่อ 1044

นายคะนอง ปิงเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวสุกัญญา เชียงคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกอบแก้ว ชื่นสมพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิวัฒน์ นันทะชาติ

พนักงานขับรถยนต์

นายสมเพ็ชร แสวงงาม

พนักงานขับรถยนต์

นายพงค์ภัค รินทะระ

พนักงานขับรถยนต์

นายกาฬสินธิ์ กันธะคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ เมืองคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายนพดล อนุเคราะห์

พนักงานขับรถยนต์

นายอุเทน ทันแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายธนกร เชาวน์เกษม

พนักงานขับรถยนต์

นายวิทวัส สืบโม้

พนักงานขับรถยนต์

นายจรัสพงษ์ จันทร์แว่น

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพรรณ เพ็งภูงา

พนักงานขับรถยนต์

นายศักสิทธ์ ไชยกุล

พนักงานขับรถยนต์

งานส่งเสริมและพัฒนา

ติดต่อ 1042

นางณิธิมา ผัดวงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

ติดต่อ 1044

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

งานสารสนเทศบุคลากร

ติดต่อ 1040

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร

นางสาวชณภิชฌา สัตย์สม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนพรัตน์ พระดวงงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์