ࡱ> NPM_ Dbjbj4Nbb.<<"""8ZD,"!;U a!!!!!!!$Q'!]i";ii!?m!qqqi8!qi!qqFcyxBw(^ !0!f,'%''hiiqiiiii!!iii!iiii'iiiiiiiii<H : A+1*7- %2--%9I2 1H'#2' !+2'4"2%1"0@"2 @5"5H.............................................................. '15H...............@7-..................................(................ @#7H- -%2-- @#5" -42#5 I'"I2@I2....................................................................DI@#4H!@I2@G%9I2 1H'#2'*2"....................................3A+H...................................................................................................@!7H-'15H.........@7-........................(.....................*11................................................................. DI#1-1#2H2I2@7-%0......................................2 !5'2!#0*L-%2--@7H-2......................................................................................................................................................... 6@#5"!2@7H--%2-- 1IAH'15H..............@7-...................... (........................ -A*'2!17- (% 7H-) ..................................................... (....................................................) 1. '2!@+G9I111 2 1II (+1'+I2*22'4 2/+1'+I22) @+G*!'#-8!14 -7H F ........................................................................................................................ .............................................................................................. ................................... (% 7H-)............................................. (.............................................) 3A+H............................................ 2. '2!@+G9I111 2 1I@+7-1ID(5/9I-3'"2#) @+G*!'#-8!14 -7H F ........................................................................................................................ ................................................................................................................................. (% 7H-)............................................. (.............................................) 3A+H............................................ 3. '2!@+G9I111 2 1I@+7-1ID(-42#5/9IDI#1!-+!2" ) @+G*!'#-8!14 -7H F ........................................................................................................................ ................................................................................................................................. (% 7H-)............................................. (.............................................) 3A+H............................................ 4. '2!@+G-2#@I2+I25H "BXbdf мiTB1B1B ht^!huCJ OJQJ^JaJ #ht^!huCJ OJQJ^JaJ )ht^!hS5CJOJQJ\^JaJ,ht^!hv5CJ,OJQJ\^JaJ,o()ht^!h-m{5CJ,OJQJ\^JaJ,)ht^!h5CJ,OJQJ\^JaJ,#h415CJ,OJQJ\^JaJ,&ht^!hS5CJ,OJQJ\^JaJ,)ht^!hu5CJ,OJQJ\^JaJ,4jh%L5CJ,OJQJU\^JaJ,mHnHudf @BDFHJL$a$ gdt^!gdu$a$gdu$a$gdu$a$gdS f l l ` n v 6 B R Z $&(RTɸۦەەەrarrarPr h41CJ OJQJ^JaJ o( ht^!CJ OJQJ^JaJ o(#ht^!hiCCJ OJQJ^JaJ h`tCJ OJQJ^JaJ o( hNCJ OJQJ^JaJ o(#ht^!h-m{CJ OJQJ^JaJ ht^!huCJ OJQJ^JaJ #ht^!hSCJ OJQJ^JaJ #ht^!huCJ OJQJ^JaJ #ht^!huCJ OJQJ^JaJ o(TZd>Fݹݹݨ݆݆ݨuݨcRc hCJ OJQJ^JaJ o(#ht^!h"c}CJ OJQJ^JaJ h`th"c}CJ OJQJ^JaJ h`tCJ OJQJ^JaJ o( h41huCJ OJQJ^JaJ ht^!huCJ OJQJ^JaJ #ht^!h)CJ OJQJ^JaJ #ht^!hSCJ OJQJ^JaJ #ht^!huCJ OJQJ^JaJ h,SCJ OJQJ^JaJ o(FJLNPRVXrt`dޛvgvgvWvgvgvgvgvgvgvgvght^!hnCJOJQJ^Jht^!h_CJOJQJ^Jht^!h_CJOJQJ^J(ht^!h_5>*CJOJQJ\^J%ht^!h_5>*CJOJQJ\^J#ht^!hCJ OJQJ^JaJ o(ht^!CJ OJQJ^JaJ o(huCJ OJQJ^JaJ o( ht^!huCJ OJQJ^JaJ ht^!h_CJ OJQJ^JaJ "LNPRTVXtbdzhj @ ^@ `gd_^gd_ & Fgd_gd_ gd)gdu xzfhj&(͸͑o_hr75>*CJOJQJ\^Jh5>*CJOJQJ\^J"h5>*CJOJQJ\^Jo("h_5>*CJOJQJ\^Jo((ht^!hg8I5>*CJOJQJ\^J(ht^!h_5>*CJOJQJ\^J%ht^!h_5>*CJOJQJ\^Jht^!h_CJOJQJ^Jht^!h_CJOJQJ^J j(12B36gd @ ^@ `gd_^gd_ & Fgd_gd_000112422(3@3B3,4244466f6h677^7b78888899P9n9p9 : :b:d:;;<<<<<< =ƹƪƹƘƪƪƪƪƪƪƪƪƪƘƪƪƪƪƪ|h}Nh>*CJOJQJ^JhCJOJQJ^J"h}Nh>*CJOJQJ^Jh}NhCJOJQJ^JhCJOJQJ^Jh}NhCJOJQJ^JU%h}Nh5>*CJOJQJ\^J(h}Nh5>*CJOJQJ\^J0 #'*- 2#091 #52#%2--- 2"/2/.*........................................................................ 3A+H...............................................................................*11........................................................................@%#033A+H............................................................. 4.1 20@5"#0'14A%0*2#*@( @7H-#'*- 4.1.1 @#4H!#1#2 2#@!7H-'15H....................@7-....................................(........................1I@4@7-5#0!25H-%2--........................2 @'%2#1#2 2#6'15H-%2--3'...........5.............@7-.............'1 @4'15H.................@7-.................(.......................-2"8................5 4.1.2 2#%-414+I25H#2 2# ( ) H2A%I' ( ) -"9HC#0+'H2%-2 ( ) "1D!HH2 4.1.3 *44C2#DI#13@+G32 ( )D!H!5*44L ( )DI#13@+G ( )DI#132 ...................................@I2+I25H9I#'*- & & & & & & & & ..+1'+I22 4.2 282#(6)2A%06-#! @7H-#'*- 12#2"5I!5I-911C@#7H-2#%2(6)2 2#92 +#7-2#6-#!+#7-D!H ( ) !5I-91 ( ) D!H!5I-91 I2!5I-91 8.............................................#0@ ................................. 3'@'%25H"10I-32 C I...............5...............@7-................'1 ...................................@I2+I25H9I#'*- & & & & & & & & ..+1'+I22 4.3 2442# @7H-#'*- 12#2"5IC05H"7HC%2--!5#59%H2'+2C@#7H-2'41"+#7-D!H ( ) !5 ( ) D!H!5 ( ) -7H..................................................................................................................................... ...................................@I2+I25H9I#'*- & & & & & & & & ..+1'+I22 4.4 '2!@+G9I-3'"2#-2#@I2+I25H @+G*!'#-8!14 -7H F ........................................................................................................................ (% 7H-)............................................. (.............................................) 9I-3'"2#-2#@I2+I25H '15H...................................   PAGE .04-05-02 6h67b7889p9 :d:4;;<<&== >.??P@@@AA >>.?? @"@:@P@V@@@@@AAAA:B@"X 7H-@#7H- $@&a$5CJ,OJPJQJ\^JaJ,ho1h 7H-@#7H- -1#0.5CJ,OJPJQJ\^J_HaJ,mH sH tH < B< I2"#02) 9r PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V b"NB ;0'{7ɓ&/d`2~߹>k)")ԀGyGq [V1Mʝ=D.g]|GEBD-鏻vq&6?ɺdAwQ~/cZnWj62@,j5[匞 M,yJ́YRT9K32FbjY+^ :4֛e A)BLy_?|G}wQ/ wvXiؒ?݊nH~z !ť~K; l[&Q9iZu:3BpIndY>f-UN2\}(lՁ D`BCO%!@#ȿXdR,@0kRm{2܈yLJ)J;A!A~OA=ݜst13JʭJ4 \Lt+]+wzUtʟ*0}X+xps̑22.U(80 A=mri HC|؏d1ކbd2$iBHGTN\{xӮjowB]W h Uɲ?d:Y{0Uz<{󊨉iUI嶂Z/()ZSf4^g5!Q`#ܣmPlj//1spT4=h̠ &Eʘ6i;݌c+NS;klvV. [6csM =04H21-ZMGo;!BzH~Q/] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!1&theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] W W N TF =DD$&Lj6BD#% !8@( \ # #" `? B S ?W&bt OLE_LINK1PXyX " % .0134679:GHJUX 13yz|}x| Xhz{9Hw}~<Kz I X m n ^ _ #wyOy 9cr>NO H+.0134679:GHSUX3hz >-.0134679:GHSUX33iw-..01134679:GHJKUX\~c^`OJPJQJ^J_Ho(0^`OJ QJ o(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ o(hHoPP^P`OJ QJ o(hH\ր    TSz6 418U2%LdT&!t^!we![k&S' ,-2&X5r7.=iCyD>+Eg8IQ,SWe`C!i1@jElHJm.!q`t-m{"c}W_*_CN+i[uZ)E/,+t]~Rnx"qyS/2S7#Y>ej>!/e,jSfv.0@X WHH HHHHH0Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialCoJ PTH Niramit AS?Angsana New5. *aTahoma=& Cordia New?EucrosiaUPC?Wingdings 2?= * Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qhʚ&FF) &) &!h24$$ 3q HX ?j*2! xx !A+1*7-%2--2%9I2 1H'#2' samapornwpiyachat putthawong Oh+'0 0< \ h t j$Ẻ˹ѧ͡ҡ١ҧǤ samapornwNormalpiyachat putthawong5Microsoft Office Word@G@a0d @ܷv@b]Bw)՜.+,0 hp j Dream Group& $ "Ẻ˹ѧ͡ҡ١ҧǤ ͧ !"#$%&')*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLORoot Entry FvxBwQ1Table((WordDocument4NSummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8ECompObjp F͡ Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q