ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายบริการ

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
21/10/2563 14:43:21

มอบบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แบบ PVC Card ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

21/10/2563 14:41:49

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

23/9/2563 10:23:46

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

23/9/2563 10:20:34

ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23/9/2563 10:19:14

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

23/9/2563 10:17:36

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด