054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

บริการของเรา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ความก้าวหน้าในสายงาน

ระเบียบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายบริการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์ ยื่นใบลาออนไลน์

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองภาษี

ระบบสลิปเงินเดือนปละหนังสือรับรองภาษีประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสอบสถานะภาพการเป็นสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

คู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย

รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวกิจกรรม

15/1/2563 10:07:39

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

15/1/2563 10:06:26

ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา

15/1/2563 10:05:05

UP FANCY NIGHT 2020

6/1/2563 14:33:18

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

6/1/2563 14:32:03

สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

6/1/2563 14:30:57

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ "ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

บริการ/หน่วยงานอื่นๆ