054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.
#

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

บริการของเรา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียยบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์ ยื่นใบลาออนไลน์

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองภาษี

ระบบสลิปเงินเดือนปละหนังสือรับรองภาษีประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสอบสถานะภาพการเป็นสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

คู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย

ข่าวกิจกรรม

18/2/2562 15:06:39

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

15/2/2562 10:02:33

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

12/2/2562 10:21:10

กองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ของการให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

24/1/2562 15:36:11

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายศุภชัย เงินชุ่ม ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

18/1/2562 14:41:37

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562

3/1/2562 14:20:42

กองการเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ ปี 2562 คณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และขอพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

     ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ "ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

บริการ/หน่วยงานอื่นๆ