054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

บริการของเรา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ความก้าวหน้าในสายงาน

ระเบียบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายบริการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์ ยื่นใบลาออนไลน์

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองภาษี

ระบบสลิปเงินเดือนปละหนังสือรับรองภาษีประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสอบสถานะภาพการเป็นสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

คู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย

รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายบริการ

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

26/3/2563 9:37:55

แนวทางการดำเนินการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

26/3/2563 9:36:16

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Team

26/3/2563 9:34:37

เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

13/3/2563 10:54:53

มอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

13/3/2563 10:36:47

โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 7)

9/3/2563 15:39:08

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ "ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

บริการ/หน่วยงานอื่นๆ