054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

บริการของเรา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ความก้าวหน้าในสายงาน

ระเบียบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายบริการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์ ยื่นใบลาออนไลน์

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองภาษี

ระบบสลิปเงินเดือนปละหนังสือรับรองภาษีประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสอบสถานะภาพการเป็นสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

คู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย

คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง/แบบการขอใช้รถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายบริการ

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

25/5/2563 16:28:23

ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

25/5/2563 16:15:24

"ขยายระยะเวลา การให้บริการรถบัสปรับอากาศ"

25/5/2563 16:14:23

การคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

25/5/2563 16:12:44

บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม โดย เมืองไทยประกันชีวิต

25/5/2563 16:11:27

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

23/4/2563 10:26:25

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ "ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

บริการ/หน่วยงานอื่นๆ