054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

บริการของเรา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียยบข้อบังคับ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์ ยื่นใบลาออนไลน์

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองภาษี

ระบบสลิปเงินเดือนปละหนังสือรับรองภาษีประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสอบสถานะภาพการเป็นสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

คู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย

ข่าวกิจกรรม

12/6/2562 14:58:18

มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

12/6/2562 9:16:47

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

11/6/2562 14:39:03

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย ดังนี้

29/5/2562 14:52:18

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

27/5/2562 11:37:09

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.ธนภชสร เทพละออ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

24/5/2562 13:47:33

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ "ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

บริการ/หน่วยงานอื่นๆ