คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


คู่มือปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา