HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
HR