HR ACTIVITY

ม.พะเยา ร่วมกับ ธปท. จัดเทคนิคการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สิ้นบุคลากร


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดโครงการวางแผนการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และขอให้บุคลากร ได้รู้จักการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต รวมทั้งลดการก่อภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มบุคลากรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี หรือมีอายุงานต่ำกว่า 5 ปี และบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และมีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป ได้ตระหนักถึงการออมเงินที่ถูกวิธี ใช้จ่ายอย่างประหยัด ลดภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น รวมถึงวางแผนการใช้เงินเพื่ออนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ict 1110 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
HR