054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.
ภาพกิจกรรม > สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


วันที่ 6 มกราคม 2563

บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบของขวัญ
"สวัสดีปีใหม่ 2563" และรับคำอวยพร จาก นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา