054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.
ภาพกิจกรรม > UP FANCY NIGHT 2020

UP FANCY NIGHT 2020


วันที่ 9 มกราคม 2563

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายในชุด FANCY เพื่อเข้าร่วมงาน UP FANCY NIGHT 2020 ณ บริเวณหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา