054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.
ภาพกิจกรรม > จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ 15 มกราคม 2563

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา