054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.

ข่าวรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

 แบบฟอร์มใบสมัครงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
 แบบฟอร์มใบสมัครงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
 แบบฟอร์มรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ  
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานสายบริการ  
 แบบฟอร์มสัญญาลูกจ้างชั่วคราว  
 แบบฟอร์ม ใบ กม. 1
 แบบฟอร์มใบค้ำประกัน
 แบบฟอร์มรายงานตัวผู้ีรับทุน
 แบบฟอร์มรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มขอมีบัตรผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์ม Employment Contract for the foreign specialist .......
  แบบฟอร์มขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มขออนุมัติเลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยแก้ไขใหม่ 
แบบฟอร์มสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
 แบบขอเบิกค่าที่พัก 
  
เอกสารประกอบการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2558 
 คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แบบประเมิน (ก) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
 แบบประเมิน (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 แบบข้อเสนอการจ้าง (เฉพาะผู้ผ่านการประเมินจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบและส่งให้มหาวิทยาลัยต่อสัญญาต่อไป) 
 แบบสรุปผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
 แบบฟอร์มกรอกภาระงานสายวิชาการ
 แบบฟอร์มกรอกภาระงานสายบริการ
 แบบฟอร์มแบบประเมินพนักงานสายวิชาการ
 แบบฟอร์มแบบประเมินพนักงานสายบริการ
 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ กรณีสัญญาจ้าง 1 ปี
 แบบติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน